Que son as JIA?

Ver en español / See in english

As xornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA) son un evento anual de difusión da ciencia arqueolóxica que ten coma obxecto o fomento da discusión, o contacto e a posta ao día entre aquelas persoas que nos adicamos á Arqueoloxía e non posuímos un doutoramento na materia. O debate en Arqueoloxía é, polo tanto, o eixe ideolóxico e estrutural das JIA, tal e coma define o Decálogo redactado en 2009, modificado en 2016, actualizado en 2017 (en españolcatalán e portugués) e pendente dunha nova revisión.

Estas Xornadas contan cunha considerable tradición, sendo celebradas de xeito contínuo dende hai máis dunha década e atopándose na actualidade plenamente consolidadas. A primeira edición das Xornadas tivo lugar en Madrid en 2008, con grande éxito. Acadouse así o principal obxectivo planeado, que non era senón establecer un espazo de acción e debate para a mocidade investigadora que traballaba tanto en Arqueoloxía coma en calquera outra disciplina afín á mesma. Dende entón, e xa en forma de proxecto itinerante, as JIA tiveron continuidade nas sucesivas reunións anuais celebradas en Madrid (2009)Barcelona (2010), Faro (2011), Santiago de Compostela (2012), Barcelona (2013)Gasteiz (2014)Lisboa (2015)Santander (2016)Burgos (2017) e Tarragona (2018). A grande acollida que tiveron todas estas edicións salienta a necesidade de dispor dun evento destas características, destinado á mocidade adicada ao noso eido de estudo.

As JIA son unha proposta única de reunión científica desenvolvida por e para a mocidade investigadora en Arqueoloxía, e cun formato que promove enormemente o debate, algo indispensable en ciencia. Este encontro pretende fornecer un contido de alta calidade non só no científico, senón tamén no formativo, poñendo en común liñas de estudo que se leven a feito (especialmente no contexto da Península Ibérica, aínda que tamén fora dela).

Por todo o anterior, as JIA 2019 Pontevedra pretenden recuperar o espírito innovador das primeiras edicións, pero coidando a formalidade no traballo que ten caracterizado ás edicións máis «maduras».

banner_jia_data

Las jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA) son un evento anual de difusión de la ciencia arqueológica que tiene como objeto el fomento de la discusión, el contacto y la puesta al día entre aquellas personas que nos dedicamos a la Arqueología y que no poseemos un doctorado en la materia. El debate en Arqueología es, por tanto, el eje ideológico y estructural de las JIA, tal y como define el Decálogo redactado en 2009, modificado en 2016, actualizado en 2017 (en españolcatalán y portugués) y pendiente de una nueva revisión.

Estas Jornadas cuentan con una considerable tradición, habiéndose celebrado anualmente de modo continuo desde hace más de una década y encontrándose en la actualidad plenamente consolidadas. La primera edición de las Jornadas tuvo lugar en Madrid en 2008, con gran éxito. Se alcanzó así el principal objetivo planeado, que no era sino establecer un espacio de acción y debate para la juventud investigadora que trabajaba tanto en Arqueología como en cualquier otra disciplina afín a la misma. Desde entonces, y ya en forma de proyecto itinerante, las JIA tuvieron continuidad en las sucesivas reuniones anuales celebradas en Madrid (2009)Barcelona (2010), Faro (2011), Santiago de Compostela (2012), Barcelona (2013)Gasteiz (2014)Lisboa (2015)Santander (2016)Burgos (2017) y Tarragona (2018). La gran acogida que tuvieron todas estas ediciones remarca la necesidad de disponer de un evento de estas características, destinado a la juventud comprometida con nuestro campo de estudio.

Las JIA son una propuesta única de reunión científica desarrolladas por y para la juventud investigadora en Arqueología, con un formato que promueve enormemente el debate, algo indispensable en ciencia. Este encuentro pretende proveer un contenido de alta calidad no sólo en lo científico, sino también en lo formativo, poniendo en común líneas de estudio que se lleven a cabo (especialmente en el contexto de la Península Ibérica, aunque también fuera de ella).

Por todo lo anterior, las JIA 2019 Pontevedra pretenden recuperar el espíritu innovador de las primeras ediciones, pero cuidando la formalidad en el trabajo que ha caracterizado a ediciones más «maduras».

banner_jia_data

The conference Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA) is an annual event of dissemination of archaeological science whose purpose is to promote debate, exchange of ideas and updating among those who are dedicated to Archaeology and do not have a PhD in the subject. The debate in Archaeology is, therefore, the ideological and structural axis of the JIA, as established by the Decalogue drafted in 2009, modified in 2016, updated in 2017 (in Spanish, Catalan and Portuguese) and pending a new revision.

These conferences have a considerable tradition, having been held annually continuously for more than a decade and being now fully consolidated. The first edition took place in Madrid in 2008, with great success. Thus, the main planned objective was reached, which was to establish a space for action and debate for the young researchers who worked in Archaeology as well as in any other discipline related to it. Since then, and in the form of an itinerant project, the JIA continued in the successive annual meetings held in Madrid (2009)Barcelona (2010), Faro (2011), Santiago de Compostela (2012), Barcelona (2013)Gasteiz (2014)Lisboa (2015)Santander (2016)Burgos (2017) and Tarragona (2018). The great reception that all these editions highlights the need to have an event of these characteristics, aimed at young people committed to our field of study.

The JIA are a unique proposal of scientific meeting developed by and for the young researchers in Archaeology, with a format that greatly promotes debate, something essential in science. This meeting aims to provide high quality contents not only from a scientific point of vier, but educationaly, setting up common lines of study so they are carried out (especially in the context of the Iberian Peninsula, but also outside it).

Because of the reasons cited, the JIA 2019 Pontevedra seek to recover the innovative spirit of the first editions, while at the same time taking care of the formality in the work that has characterized more “mature” editions.

banner_jia_data

Create your website at WordPress.com
Primeiros pasos